Üdvözljük a hangonyi Szent Anna Katolikus Általános Iskola honlapján!

        Szeretettel köszöntöm honlapunkon!

 

  Jó házigazdaként "beljebb invitálom" - vagyis további böngészésre buzdítom - de előtte pár mondatban bemutatom iskolánkat.

Községünk néhány kilométerre Ózdtól, a Hangony- patak völgyében helyezkedik el. Az iskola jelenlegi épületét 1981-ben adták át. Az ehhez kapcsolódó új épületszárny- melyben a tornaterem, valamint öltözők, szertár, zuhanyzók, illetve két tanterem is található- 1993-ban épült meg.

A Szent Anna Katolikus Általános Iskola 8 évfolyammal, évfolyamonként 1- 1 tanulócsoporttal, 1 tanulószobás, és 2 napközi otthonos csoporttal működő intézmény. Fontos alapelve nevelőmunkánknak az egyéni bánásmód, a tehetséges tanulók képességeinek fejlesztése és a felzárkóztatás. Céljaink megvalósításának érdekében nagy súlyt helyezünk a családokkal kialakított együttműködésre. A szülői közösséggel a közös munkatervben évente rögzítjük a legfontosabb célokat, feladatokat.

2007 tavaszán befejeződött az iskola magastetőjének építése, így 5 foglalkoztató terem- köztük egy könyvtárterem- és egy korszerű vizesblokk került kialakításra. 2007 szeptemberében elkezdtük az informatika terem felújítását, új számítógépek beszerzése most van folyamatban pályázati forrásból. 2006-tól szélessávú internet hozzáféréssel rendelkezünk.

Nevelőink a gyermekközpontú, kompetencia alapú oktatás érdekében számtalan tanfolyamon, továbbképzésen fejlesztették képességeiket..

2003- 2006 között 6 nevelő vett részt a holland- magyar MAG (Megelőzés- Alkalmazás- Gondoskodás) programban, amely a gyermekközpontúságot, új típusú tanulásszervezést, a gyermekek alapszükségleteinek- a kapcsolatok, a kompetencia, az autonómia- kielégítését valósítja meg.

Iskolánk hat éve alkalmazza az integrációs oktatási formát, melynek keretében heterogén összetételű csoportokkal, csoportbontással oktatjuk a magyar nyelv, matematika, informatika, és angol tantárgyakat, a felső tagozat egy osztályában. A hetedik és nyolcadik osztályokban angol, informatika és kézműves, gitár szakköröket tartunk. Ugyanezekben az osztályokban felvételi előkészítőt szerveztünk matematika és magyar nyel és irodalom tantárgyakból. Ettől a tanévtől részt Veszünk A Komplex alapprogram bevezetésében.

Negyedik osztálytól oktatjuk az angol nyelvet.

 

A hangonyi Szent Anna Katolikus Általános Iskola Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található, Ózd város mellett.

Iskolai munkánk célja, hogy a ránk bízott gyermekeknek korszerű, értékálló tudást biztosítsunk, ismerjék meg a keresztény életformát és a világ kihívásaival szemben vértezzük fel őket. Megtanítsuk az önálló tanulásra, melyet életük során is használni tudnak. Megismertessük velük nemzeti hagyományainkat, hogy globalizálódó világunkban is megmaradjanak magyarnak. Olyan emberekké alakítsuk őket, hogy tudjanak keresztényként úgy élni, hogy hasznára váljanak hazánknak és embertársainknak. Elősegítjük az ébredő istenhit megerősödését, és a meglévő hit kiteljesedését.

Nevelőink olyan szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges, a kor követelményeinek és a katolikus értékrendnek megfelelő tudással rendelkező fiatalokat kívánnak nevelni, akik a mindenkori körülményekhez jól alkalmazkodnak. Rendelkeznek a keresztény emberre jellemző értékekkel, a szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetüket ismerik, szeretik és védik. Arra törekszünk, hogy falunk oktatási és kulturális életében meghatározó helyet foglaljunk el.
Erre garancia a szakmailag jól felkészült, humánus, a keresztény értékeket ismerő és tisztelő, a kihívásokra és megújulásra nyitott, gyermekszerető nevelőtestület és az intézmény valamennyi dolgozója.

Iskolánk nyitott minden Hangonyban és környékén élő család gyermeke számára, akik igénylik a keresztény nevelést, és hajlandóak együttműködni az intézménnyel.

 

AZ ISKOLA HITVALLÁSA,  KATOLIKUS ÉRTÉKREND SZERINTI ELKÖTELEZETTSÉGE

 

hit - közösségépítés - hiteles példaadás - lelkiismeretesség - következetesség

 

Ebben az öt szóban tömören összefoglalhatók a hangonyi Szent Anna Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Programjának legfontosabb alapelvei. Nézzük, mit takarnak számunkra ezek a fogalmak:

 

•        HIT:

 

Kereszténységünk alapfeltétele az élő Istenbe vetett hitünk. Pedagógusaink ebből merítkezve tudnak csak "máshogyan" nevelni, mint a világi iskolák. Ez a másfajta értékrend határozza meg életünket. Hitünk elmélyítése céljából gyakoroljuk vallásunkat - minél lelkiismeretesebben. A szentmisék, szentség-imádások, lelkigyakorlatok, lelki napok, zarándoklatok, egyéni és közös imádságok mind hitünk megvalósulásának formái. Emellett a diákok hitre nevelésén is fáradozunk.

 

 

•        KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS:

 

Az iskola megalakulásától fogva kulcsszerep jut a közösség építésének. Tapasztalatainkat szerettük volna továbbvinni az intézményen belül is, bevonva ebbe a diákokat és szülőket egyaránt. Természetesen a tanulók példát is láttak maguk előtt a tantestületben, így számukra is hamar értékké vált az összetartozás. A közösségépítés céljából rendszeresen olyan programokat szervezünk, amelyek közelebb hozzák egymáshoz, az iskolához tartozókat, odafigyelünk egymásra, felelősséggel vagyunk a ránk bízottakért, és bennük is igyekszünk kialakítani a közösséghez való tartozás fontosságát és értékét.

 

•        (HITELES) PÉLDAADÁS:

 

Tudjuk, hogy minden szóbeli útmutatásnál, irányításnál többet mondanak a tettek. A diákok elé csak akkor támaszthatunk követelményeket, ha azokat mi is nap, mint nap teljesítjük. Vonatkozik ez a hitbeli, erkölcsi igazságokra egyaránt. Ezért elsősorban arra törekszünk, hogy hiteles keresztény emberek legyünk, s csak akkor tudunk keresztény pedagógusként is hatékonyan nevelni. Ezért ápoljuk hitünket mind egyénileg, mind közösségben. "Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is azt tegyétek." (János 13,15) Ahogyan számunkra Jézus az abszolút példakép, úgy nekünk is azzá kell válnunk diákjaink számára, de nem önmagunkat állítani eléjük, hanem elvezetni őket a mi Mesterünkhöz, Jézushoz. Ez a három kulcsszó szoros összefüggésben van a pedagógusok hitéletével. Lelki fejlődésünk érdekében rendszeresen találkozunk, ápoljuk hitünket.

 

•        LELKIISMERETESSÉG:

 

Ez a tényező mind a nevelői, mind az oktatói tevékenységet érinti. Pedagógusaink tudásuk legjavát adva készülnek fel a tanítási órákra, de felelősségüknek érzik az órákon kívül is, hogy formálják diákjaik személyiségét. A nevelésben szívügyüknek tekintik, hogy a tanulókat a helyes útra terelgessék.

 

 

•        KÖVETKEZETESSÉG:

 

A tanárok következetességének három irányba kell megnyilvánulnia:

    elsőként a diákok felé; a tananyag számonkérése mindenkivel szemben ugyanazon elvek alapján történik, rendszeresen;

    a tanárnak önmagával szemben is következetesnek kell lennie, a felkészülésben, az adminisztrációban;

    és a pedagógusok egymás felé, hogy az intézmény rendszere egységes legyen, mindenki ugyanazon szempontrendszer szerint követeljen és értékeljen.

 

 

                                                       Szekeres Éva
                                                          igazgató

 

 

 

 

Fenntartó:

az Egri Főegyházmegye

 

Igazgató: Szekeres Éva

Igazgató- helyettes: Karczag Zsuzsanna

Gazdasági vezető: Tóth Andrásné

Iskolatitkár: Fuchsz Kinga